ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

محصولات سیگماآلدریچ

لیزو فسفاتیدیل کولین
لیزو فسفاتیدیل کولین

لیزو فسفاتیدیل کولین L-α-Lysophosphatidylcholine از زرده تخم مرغ...

جزئیات جزئیات
آلفا ترپینئول
آلفا ترپینئول

آلفا ترپینئول یا α-Terpineol-(propyl methyl-d3) یک ترکیب شیمیایی...

جزئیات جزئیات
پالمیتیک اسید
پالمیتیک اسید

پالمیتیک اسید (PA)، یک اسید چرب اشباع موجود در بدن...

جزئیات جزئیات
لینولئیک اسید
لینولئیک اسید

لینولئیک اسید به عنوان یک اسید چرب امگا 6 در رژیم غذایی...

جزئیات جزئیات
ال-گلوتامیک اسید
ال-گلوتامیک اسید

ال-گلوتامیک اسید برای افزایش سرریز استیل کولین درون زا...

جزئیات جزئیات
ال-لیزین مونوهیدروکلراید
ال-لیزین مونوهیدروکلراید

ال-لیزین مونوهیدروکلراید L-lysine monohydrochloride به عنوان یک...

جزئیات جزئیات
L-هیستیدین
L-هیستیدین

L-هیستیدین به عنوان یک جزء در صفحات آگار حاوی...

جزئیات جزئیات
L-متیونین
L-متیونین

L-متیونین در سنجش کلرامین و سنجش مالون آلدئید استفاده...

جزئیات جزئیات
2-دئوکسی دی گلوکز
2-دئوکسی دی گلوکز

2-دئوکسی دی گلوکز یا 2-Deoxy-D-گلوکز (2-DG) در تحقیقات تغذیه...

جزئیات جزئیات
D-گالاکتوز
D-گالاکتوز

D-گالاکتوز کد G0750 به عنوان یک جزء از بافر نشاندار...

جزئیات جزئیات