ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

نمایندگی سیگماآلدریچ

استریک اسید
استریک اسید

استریک اسید یکی از اسیدهای آلی قوی در شیمی است که با...

جزئیات جزئیات
متیل 2-متوکسی-5-سولفاموئیل بنزوات
متیل 2-متوکسی-5-سولفاموئیل بنزوات

متیل 2-متوکسی-5-سولفاموئیل بنزوات کد 522279 (با نام شیمیایی...

جزئیات جزئیات
خرید L-α-فسفاتیدیل کولین
خرید L-α-فسفاتیدیل کولین

خرید L-α-فسفاتیدیل کولین، به طور کلی به عنوان آسکوربیل...

جزئیات جزئیات
لیزو فسفاتیدیل کولین
لیزو فسفاتیدیل کولین

لیزو فسفاتیدیل کولین L-α-Lysophosphatidylcholine از زرده تخم مرغ...

جزئیات جزئیات
آلفا ترپینئول
آلفا ترپینئول

آلفا ترپینئول یا α-Terpineol-(propyl methyl-d3) یک ترکیب شیمیایی...

جزئیات جزئیات
پالمیتیک اسید
پالمیتیک اسید

پالمیتیک اسید (PA)، یک اسید چرب اشباع موجود در بدن...

جزئیات جزئیات
لینولئیک اسید
لینولئیک اسید

لینولئیک اسید به عنوان یک اسید چرب امگا 6 در رژیم غذایی...

جزئیات جزئیات
ال-گلوتامیک اسید
ال-گلوتامیک اسید

ال-گلوتامیک اسید برای افزایش سرریز استیل کولین درون زا...

جزئیات جزئیات
ال-لیزین مونوهیدروکلراید
ال-لیزین مونوهیدروکلراید

ال-لیزین مونوهیدروکلراید L-lysine monohydrochloride به عنوان یک...

جزئیات جزئیات
L-هیستیدین
L-هیستیدین

L-هیستیدین به عنوان یک جزء در صفحات آگار حاوی...

جزئیات جزئیات