ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

نمایندگی سیگماآلدریچ

هیگرومایسین B
هیگرومایسین B

هیگرومایسین B، آمینوگلیکوزیدها پرمصرف ترین دسته از...

جزئیات جزئیات
پلی میکسین بی سولفات سالت
پلی میکسین بی سولفات سالت

پلی میکسین بی سولفات سالت عضوی از گروه آنتی بیوتیک های...

جزئیات جزئیات
نمک کلسیم یونومایسین
نمک کلسیم یونومایسین

نمک کلسیم یونومایسین از Streptomyces conglobatus به عنوان مکمل...

جزئیات جزئیات
الیگومایسین A
الیگومایسین A

الیگومایسین Oligomycin A) A یک ماده طبیعی است که از...

جزئیات جزئیات
کولیستین سولفات
کولیستین سولفات

کولیستین سولفات برای نفوذ پذیری غشای سلولی باکتری و...

جزئیات جزئیات
آمپی سیلین شیمیایی
آمپی سیلین شیمیایی

آمپی سیلین شیمیایی در یک محلول آماده و مناسب برای...

جزئیات جزئیات
کانامایسین سولفات
کانامایسین سولفات

ساختار شیمیایی: آمینوگلیکوزید - کانامایسین سولفات یک...

جزئیات جزئیات
میتومایسین C
میتومایسین C

میتومایسین C یک ترکیب شیمی درمانی سیستمیک و یک آنتی...

جزئیات جزئیات
ال-لوسین
ال-لوسین

ال-لوسین به عنوان یک عامل هیپرتروفیک برای نظارت بر...

جزئیات جزئیات
استرپتومایسین-پنی سیلین
استرپتومایسین-پنی سیلین

محلول استرپتومایسین-پنی سیلین، همچنین به عنوان پن...

جزئیات جزئیات