ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

4،5-دی متیل-2-فورالدئید

4،5-دی متیل-2-فورالدئید
4،5-دی متیل-2-فورالدئید

4،5-دی متیل-2-فورالدئید یک ترکیب شیمیایی متعلق به...

جزئیات جزئیات