ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

1 کلرو3 متیل2 بوتن

1 کلرو3 متیل2 بوتن
1 کلرو3 متیل2 بوتن

1 کلرو3 متیل2 بوتن، سینتیک واکنش های فاز گاز ازن با...

جزئیات جزئیات