ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

کانامایسین سولفات

کانامایسین سولفات
کانامایسین سولفات

ساختار شیمیایی: آمینوگلیکوزید - کانامایسین سولفات یک...

جزئیات جزئیات