ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

پرفلورودسیل تری اتوکسی سیلان

پرفلورودسیل تری اتوکسی سیلان
پرفلورودسیل تری اتوکسی سیلان

پرفلورودسیل تری اتوکسی سیلان 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilane...

جزئیات جزئیات