ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

هگزا متیل دی سیلازان

هگزا متیل دی سیلازان
هگزا متیل دی سیلازان

هگزا متیل دی سیلازان (HDMS) یک ترکیب ارگانوسلیکن است. HDMS...

جزئیات جزئیات