ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

نیتروزودی اتیلامین سیگما

نیتروزودی اتیلامین سیگما
نیتروزودی اتیلامین سیگما

نیتروزودی اتیلامین سیگما N-Nitrosodiethylamine (NDEA) به عنوان یک...

جزئیات جزئیات