ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

لیپوپلی ساکاریدها

لیپوپلی ساکاریدها
لیپوپلی ساکاریدها

این سروتیپ LPS برای تحریک سلول های B و القای NOS در سلول...

جزئیات جزئیات