ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

آلفا ترپینئول

آلفا ترپینئول
آلفا ترپینئول

آلفا ترپینئول یا α-Terpineol-(propyl methyl-d3) یک ترکیب شیمیایی...

جزئیات جزئیات