ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

5و5 دی متیل1،3 سیکلوهگزان دیون

5و5 دی متیل1،3 سیکلوهگزان دیون
5و5 دی متیل1،3 سیکلوهگزان دیون

5،5-دی متیل-1،3-سیکلوهگزان دیون (Dimedone) اساساً یک معرف...

جزئیات جزئیات