ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

ژرانیول

ژرانیول
ژرانیول

ژرانیول یا trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol" با اکسیژن مولکولی در...

جزئیات جزئیات