مواد شیمیایی چیست

در این مقاله به سوالات نظیر مواد شیمیایی چیست ؟ و انواع مواد شیمیایی کدامند پاسخ داده خواهد شد. جهت تعریف مواد شیمیایی باید بدانیم که کلمه مواد به چه چیزی اطلاق می گردد. ماده، به هرچیزی که حجمی را اشغال می کند و جرم داشته باشد، ماده اطلاق می شود.مواد شیمیایی به موادی گفته می شود که بطور معمول از رویش سنتز شیمیایی تهیه شود ویا منشآ طبیعی داشته باشد و مواد اولیه تهیه سایر مواد شیمیایی به حساب می آیند. مواد…

ادامه مطلب