ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

دی برومو بینافتیل

دی برومو بینافتیل
دی برومو بینافتیل

دی برومو بینافتیل یا 2،2-دیبرومو-1،1-بینافتیل (همچنین به...

جزئیات جزئیات