ارتباط با ما :

Info@Shimiaria.Ir

02166859220

اتیل 4-(دی متیل آمینو)بنزوات

اتیل 4-(دی متیل آمینو)بنزوات
اتیل 4-(دی متیل آمینو)بنزوات

اتیل 4-(دی متیل آمینو)بنزوات E24905 کد(Et-PABA) یک پلیمر آبدوست...

جزئیات جزئیات